Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

I.I Základné ustanovenia

I.I           Všeobecné obchodné podmienky uvedené nižšie upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi Marek Bujňák, so sídlom: Krásna Lúka 97, 082 73 Krásna Lúka, IČO: 52406873, zapísaný v Živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Prešov, číslo živnostenského reg.: 750-52870, e-mail: info@malu.sk, telefónne číslo: +421 918 977 857 a kupujúcimi-spotrebiteľmi, ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu na základe uzavretej kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru v elektronickom obchode na internetovej stránke www.malu.sk (ďalej len “e-shop“).

I.II          Poskytovateľom je Marek Bujňák, so sídlom: Krásna Lúka 97, 082 73 Krásna Lúka, IČO: 52406873 (ďalej len “predávajúci“).

I.III         Kupujúcim je spotrebiteľ-fyzická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať alebo nakupuje tovar v e-shope. V zmysle týchto obchodných podmienok sa v špecifických prípadoch zákazníkom rozumie aj tretia osoba, ktorú zákazník v objednávke určí na prevzatie zakúpeného tovaru. Takéto určenie tretej osoby sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru (ďalej len “zákazník“).

I.IV         Tovar je výrobok, ktorý je predávajúcim určený na predaj zákazníkom prostredníctvom e-shopu.

I.V          Odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o zákazníkovi, zoznam objednaného tovaru z ponuky e-shopu predávajúceho, cenu tovaru, spôsob platby, ktorý je spracovaný obchodným systémom predávajúceho sa považuje za záväzný návrh na uzavretie kúpnej zmluvy (ďalej len “objednávka”).

II. Objednanie tovaru a uzavretie zmluvy

II.I          Kúpa tovaru je možná iba prostredníctvom e-shopu.

II.II         K tomu, aby zákazník a predávajúci mohli uzavrieť zmluvu je potrebné, aby zákazník na e-shope vytvoril návrh objednávky.

II.III       Pre vytvorenie návrhu objednávky je potrebné, aby si zákazník na e-shope vybral tovar, ktorý si praje kúpiť a klikol na funkciu “pridať do košíka“ uvedenú pri vybranom tovare. Následne prejde do zoznamu vybraného tovaru presunom kurzora a kliknutím na obrázok košíka v pravom hornom rohu e-shopu. V tejto časti objednávky zákazník zvolí množstvo tovaru, ktoré si praje objednať a vyberie si spôsob doručenia tovaru. Zákazník následne klikne na funkciu “skontrolovať a objednať“. V nadchádzajúcom kroku zákazník vyplní svoje kontaktné údaje a vyberie si spôsob platby. Následne svoju voľbu potvrdí kliknutím na funkciu “objednať s povinnosťou platby“.

II.IV       V prípade, že si zákazník pri vyhotovení objednávky praje uviesť špecifickú požiadavku, napíše ju pred odoslaním objednávky pod funkciu “poznámky k objednávke (voliteľné)“ a uvedie svoju požiadavku v nato určenom okne. Ak si zákazník nie je istý, že predávajúci jeho požiadavku bude môcť zapracovať do objednávky, môže predávajúceho kontaktovať na e-mailovej adrese info@malu.sk, alebo na telefónnom čísle: +421 918 977 857.

II.V         Po spracovaní objednávky bude zákazníkovi na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke bezprostredne doručené potvrdenie o jej prijatí, ktoré bude obsahovať informácie o čísle objednávky, dátume jej vyhotovenia, názve a špecifikácií tovaru, cenu tovaru, náklady spojené s doručením, spôsob platby, údaje o dodacej lehote, údaje o predávajúcom, osobné údaje o zákazníkovi, prípadne ďalšie informácie. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí objednávky dochádza zo strany predávajúceho k záväznému akceptovaniu návrhu na uzavretie kúpnej  zmluvy, a teda k uzavretiu kúpnej zmluvy.

III. Dodanie tovaru

III.I         Tovar sa doručuje iba na území Slovenskej republiky.

III.II       Predávajúci sa zaväzuje, že tovar dodá zákazníkovi v požadovanej kvalite, množstve, bez vád a v termíne dohodnutom v zmluve.

III.III      O vyexpedovaní a prevzatí tovaru doručovateľskou spoločnosťou bude predávajúci informovať zákazníka e-mailom.

III.IV      Miestom dodania je adresa, ktorú zákazník uviedol vo svojej objednávke. V prípade osobného odberu je miestom dodania miesto, ktoré je dohodnuté v objednávke alebo výdajné miesta spoločnosti Zásielkovňa, ktoré si zákazník zvolí pri tvorbe návrhu objednávky.

III.V       Predávajúci vybavuje objednávky v čo najkratšom možnom čase. Ak nie je v popise tovaru uvedené inak, predávajúci sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi najneskôr v lehote 3 dní od potvrdenia objednávky.

III.VI      V prípade, že predávajúci nebude vedieť doručiť tovar v stanovenej lehote, určí primeranú dodaciu lehotu. O predĺžení dodacej lehoty bude predávajúci bezodkladne informovať zákazníka a oznámi mu predpokladaný termín dodania.

III.VII     V prípade, že predávajúci nebude schopný tovar zákazníkovi dodať ani do 30 dní od potvrdenia objednávky a to z akéhokoľvek dôvodu, je zákazník oprávnený  odstúpiť od zmluvy.

III.VIII    Zákazník je povinný prevziať tovar riadne a včas osobne alebo zabezpečí jeho prevzatie.

III.IX      Zákazník je oprávnený skontrolovať zásielku pri  doručení a pri preberaní tovaru upozorniť prepravcu na prípadné poškodenie obalu či obsahu zásielky. Zákazník má v takom prípade právo odmietnuť prevzatie tovaru. O poškodení tovaru je dopravca povinný vyhotoviť tzv. škodový zápis za prítomnosti a na žiadosť zákazníka. Na základe takto vyhotoveného záznamu môže dopravca poskytnúť zákazníkovi plnenie.

III.X        Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú nesprávne udanou adresou zákazníkom alebo chybou na strane dopravcu.

IV. Platobné podmienky a kúpna cena

IV.I         Predávajúci má právo od zákazníka na úplné zaplatenie kúpnej ceny za dodaný tovar.

Zákazník je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu včas vrátane nákladov na dopravu, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

IV.II       Platbu za nákup tovarov možno realizovať výhradne prostredníctvom hotovosti.

IV.III      Cena tovaru je vždy uvedená v jej konečnej podobe pri popise tovaru na e-shope. Prípadné náklady na dopravu budú vyčíslené a zúčtované na konci objednávky. Ceny sú uvádzané v eurách.

IV.IV      K uvedeným cenám tovaru predávajúci účtuje nasledovné doručovateľské poplatky:

               Packeta  – 1,00 €

               Kuriér – 3,50 €

               Osobný odber – 0,00 €

IV.V       Kúpna cena je splatná v deň prebratia tovaru zákazníkom.

IV.V       Za uskutočnenie platby sa považuje okamih, v ktorý bola zaplatená celá kúpna cena.

IV.VI      Tovar zostáva majetkom predávajúceho až do úplného zaplatenia kúpnej ceny zákazníkom. Vlastnícke právo k tovaru na zákazníka prechádza až potom, čo zaplatí kúpnu cenu a tovar prevezme.

IV.VII     Tovar zostáva majetkom predávajúceho až do úplného zaplatenia kúpnej ceny zákazníkom. Vlastnícke právo k tovaru na zákazníka prechádza až potom, čo zaplatí kúpnu cenu a tovar prevezme.

IV.VIII    Predávajúci nie je platcom DPH.

V. Reklamácia tovaru, odstúpenie od zmluvy a zrušenie objednávky

V.I          Zákazník má právo uplatňovať si voči predávajúcemu zodpovednosť za vady tovaru prostredníctvom reklamácie.

V.II         Predmetom reklamácie môže byť námietka alebo pripomienka klienta k nedostatkom plnenia služby, ak sa klient domnieva, že poskytnutá služba má vady alebo služby neboli predávajúcim poskytnuté riadne, prípadne ak sa klient domnieva, že predávajúci porušil pri poskytovaní svojich služieb povinnosti vyplývajúce mu zo všeobecne záväzného právneho predpisu alebo z objednávky.

V.III       Záručná doba na tovar zakúpený v e-shope je štandardne 12 mesiacov.

V.IV       Záručná doba začína plynúť od momentu prevzatia tovaru zo strany zákazníka. Práva zákazníka zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak ich neuplatní v záručnej dobe. Na reklamáciu z dôvodu zjavných vád na tovare, vrátane vady spočívajúcej v neúplnosti tovaru, ktorá nebola uplatnená bezodkladne po prevzatí tovaru, nebude predávajúci prihliadať.

V.V         Zákazník má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil predajca a vzťahuje sa naň záruka.

V.VI       Dôvody reklamácie spolu s potvrdením o zaplatení (FA) zákazník zašle elektronicky na e-mailovú adresu info@malu.sk, a písomne poštou prostredníctvom reklamačného formuláru spolu s reklamovaným tovarom a dokladom o zaplatení poštovného na adresu Marek Bujňák, Krásna Lúka 97, 082 73 Krásna Lúka, alebo osobne po dohode s predávajúcim. Po uplatnení reklamácie bude predávajúci zákazníka kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodne sa s ním na rýchlom vybavení reklamácie. Reklamačný formulár zákazník nájde tu.

V.VII      Reklamáciu vybaví predávajúci v závislosti od konkrétneho prípadu v zmysle ustanovení príslušnej legislatívy, najmä však jedným z nasledujúcich zákonných spôsobov:

  • výmena tovaru
  • vrátenie kúpnej ceny tovaru
  • vyplatenie primeranej zľavy z ceny tovaru
  • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

V.VIII     Predávajúci vydá o uplatnení reklamácie zákazníkovi potvrdenie. Predávajúci určí bezodkladne spôsob vybavenia reklamácie, najneskôr však do troch dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie, reklamáciu predávajúci vybaví bezodkladne, v odôvodnených prípadoch môže reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. O vybavení reklamácie predávajúci vydá zákazníkovi doklad, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a o jej vybavení ho bude informovať prostredníctvom e-mailu. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má zákazník právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový výrobok.

V.IX        Zákazník má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie.

V.X         Zákazník, má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa doručenia tovaru. Od zmluvy môže zákazník odstúpiť akýmkoľvek preukázateľným spôsobom, najmä zaslaním e-mailu na adresu info@malu.sk, alebo písomne na adresu Marek Bujňák, Krásna Lúka 97, 082 73 Krásna Lúka. Cena tovaru bude do 14 dní predávajúcim vrátená zákazníkovi na účet uvedený v odstúpení od zmluvy alebo po dohode so zákazníkom iným spôsobom. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete tu.

V.XI        Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe objednávky alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci nie je povinný uhradiť zákazníkovi dodatočné náklady, ak si zákazník výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

V.XII      Zákazník je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať naspäť alebo odovzdať predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom.

V.XIII     Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu nemožnosti dodania tovaru v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, pričom ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi.

VI. Podnety, sťažnosti a alternatívne riešenie sporov

VI.I         V prípade, že zákazník nie je spokojný s vybavením objednávky, alebo službami predávajúceho je oprávnený podať podnety a sťažnosti, a to písomne na adresu Marek Bujňák, so sídlom Krásna Lúka 97, 082 73 Krásna Lúka alebo prostredníctvom e-mailu na adrese info@malu.sk, prípadne na telefónnom čísle: +421 918 977 857.

VI.II       O posúdení podnetu alebo sťažnosti bude predávajúci informovať zákazníka e-mailom, písomne alebo telefonicky.

VI.III      Alternatívne riešenie sporov môže využiť len zákazník (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi zákazníkom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

V.IV       Orgánom dozoru a vecne príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľský    sporov so Marek Bujňák, so sídlom: Krásna Lúka 97, 082 73 Krásna Lúka, IČO: 52406873, je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, email: pr@soi.sk, tel. č. tel. č. 051/772 15 97, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Vzorový formulár na začatie alternatívneho riešenia sporu nájdete tu.

VII. Ochrana osobných údajov

Bližšie informácie a presné podmienky ochrany a spracúvania osobných údajov nájdete v časti Ochrana súkromia a osobných údajov.

VIII. Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky uzavretej medzi  predávajúcim a zákazníkom a sú pre obe strany záväzné.

Predávajúci a zákazník sa dohodli, že za účelom vzájomnej komunikácie budú využívať                 predovšetkým e-mailovú korešpondenciu a telefonickú zákaznícku podporu predávajúceho, pričom tieto komunikačné kanály sa použijú najmä v prípadoch uvedených v týchto   obchodných podmienkach.

V prípade rozporu medzi ustanoveniami objednávky a týmito všeobecne záväznými obchodnými podmienkami s dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky, platia ustanovenia objednávky a týchto                všeobecných obchodných podmienok.

Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Predmetná zmena všeobecných obchodných podmienok sa nedotkne už uzatvorených objednávok a poskytovaných služieb. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia v e-shope.

Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou medzi predávajúcim a zákazníkom, ktoré sú neupravené ustanoveniami všeobecných obchodných podmienok platných v čase záväznej objednávky sa budú  riadiť príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä však zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník (ďalej len “občiansky zákonník“), v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z.. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len “zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákonom č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, (ďalej len “zákon o priestupkoch”), zákonom č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len “zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“), a zákonom 22/2004 Z.z., o elektronickom obchode (ďalej len “zákon o elektronickom obchode”), v platnom znení.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť ich uverejnením.

V Krásnej Lúke, dňa …13.2.2022……………………

Marek Bujňák, so sídlom: Krásna Lúka 97, 082 73 Krásna Lúka, IČO: 52406873.